Bầu hạt giống Rriv209 chưa kịp lên tầng lá già đã giao cho khách hàng xã Dakia Bù Đốp Tỉnh Bình Phước chăm sóc thêm 20 ngày nữa sẽ trồng !
Xin cảm ơn sự tin tưởng tuyệt đối này !!!

 

Facebook
Google+
Twitter