Chiều qua lên xe !!!
Sáng sớm đi giao !!
Trưa nay xuống bãi !
Cuộc sống là vậy..Cám ơn cuộc đời
Giao bầu cắt mặt giống Rriv 124 cho khách hàng Tua Hai Tây Ninh.

Facebook
Google+
Twitter