Tất cả đã sẵn sàng .. .
Sáng mai trồng cho 4 ha…
Mưa đều .. thuận lợi ..

Facebook
Google+
Twitter