40032884_2125522107714401_3303502305063600128_n

Tất cả đã sẵn sàng .. .
Sáng mai trồng cho 4 ha…
Mưa đều .. thuận lợi ..

Facebook
Google+
Twitter